Trivsel på arbejdspladsen

Gennem de senere år er der sat øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel på de danske arbejdspladser.

Trivsel

Trivsel på arbejdspladsen handler om balance mellem ressourcer og de krav, der stilles. I dagligdag tale forbindes trivsel med velvære. Man kan også sige, at trivsel er det enkelte menneskes oplevelse af balance og følelsen af at have overskud både fysisk og mentalt.

Trivsel på arbejdspladsen udløser glæde, tilfredshed og tryghed. Arbejdspladser med et godt psykisk arbejdsmiljø kan kendes på, at ledere og medarbejdere føler et fælles ansvar for at finde løsninger på hverdagens opgaver og problemer.
Benedikte Hertel

Et andet kendetegn er en åben og tillidsfuld dialog mellem ledere og medarbejdere og blandt medarbejderne indbyrdes. Det psykiske arbejdsmiljø har betydning for medarbejderens psykiske og fysiske helbred, selvopfattelse og sociale liv.

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø og trivsel handler om, hvordan man har det på sit arbejde. For eksempel om man føler sig tryg og værdsat som medarbejder, og om man har en tilpas mængde arbejdsopgaver. Et godt psykisk arbejdsmiljø fremmer glæden ved arbejdet og opstår blandt andet ved at have kollegaer, man trives blandt. At have en ledelse, der bakker op, bemærker ens tilstedeværelse og anerkender ens ydelse, har også stor betydning for ens arbejdsglæde. Og glæden ved ens arbejde kan række langt ud over arbejdstiden.

 

Faktorer der påvirker dit selvvurderede helbred og din trivsel

 • Alder: Et godt selvvurderet helbred forekommer hyppigst blandt unge.
 • Køn: Der er ikke statistisk signifikante forskelle mellem mænd og kvinders selvvurderede helbred.
 • De grupper, der vurderer deres eget helbred som relativt dårligt, er enlige, førtidspensionister og ”andre uden for arbejdsmarkedet” samt borgere med en grundskole, som højeste gennem-førte uddannelse.
 • Der ses en sammenhæng mellem højeste gennemførte uddannelsesniveau og selvvurderet helbred.
 • Der ses en sammenhæng mellem stress i dagligdagen og selvvurderet helbred.
 • Der ses som tidligere nævnt en sammenhæng mellem tilstrækkelig søvn, sociale relationer og selvvurderet helbred.

 

Der er især fire faktorer, som hjælper et godt psykisk arbejdsmiljø på vej. Det er en række psykologiske faktorer, som har særlig stor indflydelse på, hvorvidt du forventer at kunne takle en situation eller ej. Hvis de fire faktorer er til stede på arbejdspladsen, er det sandsynligt, at du har positive forventninger til at kunne takle arbejdets udfordringer. Dermed opstår der mindre stress og mere trivsel:

Disse 4 faktorer har indflydelse på dit psykiske arbejdsmiljø

1.      Kontrol: Har du passende kontrol over og indflydelse på opgaverne?

2.      Forudsigelighed: Er din arbejdssituation nogenlunde forudsigelig?

3.     Opbakning: Får du den faglige og sociale opbakning, du har brug for?

4.     Retning: Vil tingene lykkes for dig – går det i den rigtige retning?

Konsekvenser af dårligt selvvurderet helbred og trivsel

Konsekvenser af dårlig trivsel på arbejdspladsen ses blandt andet i form af

 • Øget sygefravær
 • Forringet lyst til at arbejde
 • Øget udskiftning af personale
 • Øget træt- og uoplagthed
 • Samarbejdskonflikter
 • Mobning
 • Øget utilfredshed

Dårlig trivsel på arbejdspladsen medfører ofte en række reaktioner både psykiske og fysiske.

 


De psykiske reaktioner kommer ofte til udtryk, ved at du føler dig

 • Anspændt
 • Irriteret
 • Føler ulyst og utilfredshed over for arbejdet
 • Føler dig deprimeret
 • Føler angst
 • Over tid kan de psykiske reaktioner føre til mere vedvarende følelsesmæssig ustabilitet.

 


De fysiske reaktioner består typisk i at du oplever

 • Muskelspændinger
 • Hovedpine
 • Mavebesvær
 • Øget puls
 • Øget blodtryk
 • Øget udskillelse af kolesterol.

Det kan du selv gøre

Du kan bidrage til trivsel på din arbejdsplads ved at

 • Være opmærksom på, om du oplever balance mellem kravene i dit arbejde og dine egne ressourcer og forventninger.
 • Lære dine egne faresignaler i forhold til stress at kende og holde øje med, om de står på i længere tid ad gangen.
 • Sørge for at koble af og være fysisk aktiv når du ikke er på arbejde. Være en god kollega, der spørger og lytter til andre.
 • Tale med andre om det, der stresser dig.
 • Lær de almindelige symptomer på stress at kende.
 • Hav en god struktur og planlægning i forhold til vigtige elementer på din arbejdsplads.

Læs mere

Læs mere om Sedgwick Care og den trivsels- og stresstest der indgår som et vigtigt værktøj i ordningen.